Хэвлэмэл сэтгүүлийн захиалгын үнэ

1 сар / 1 дугаар

20.000

3 сар / 3 дугаар

55.000

6 сар / 6 дугаар

95.000

1 жил / 12 дугаар

180.000